OBCHOD. PODMIENKY
Všeobecné ustanovenia

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „zmluva“).

 

1.1 Prevádzkovateľom stránky je: Art gallery maľby s.r.o., sídlo: Drozdí Chodník 1048/3, 94901, Nitra, Slovensko, identifikačné číslo: 54979170, DIČ: 2121839599.

Art International s.r.o., sídlo: Drozdí Chodník 1048/3, 94901, Nitra, Slovensko, IČO: 55006124, DIČ: 2121843295.

1.2 www.artgallery-passage.com umožňuje Kupujúcim nakupovať a Predajcom predávať autorské diela na stránke.

 

Zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „spotrebiteľ“), jej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na doméne www. artgallery-passage.com

 

Adresa pre reklamácie, ukončenie zmluvy, podnety a sťažnosti: Predajná galéria: Art Gallery Passage, Drozdí chodník 1048/3, 949 01 Nitra

​Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú tie pozície tovaru, ktoré sú priamo uvedené v predajnej zmluve. Číslo, veľkosť, materiály, ceny a ďalšie údaje obsiahnuté na webovej stránke www.artgallery-passage.com sú povinné údaje.

Predajca sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu:

– Tovar bez defektov v súlade so špecifikáciou alebo s charakteristikami konvenčnými pre tento typ produktu,
– Tovar, ktorý spĺňa normy pôsobiace na území Slovenskej republiky.
Strany sa zhodli na tom, že kupujúci, ktorý predávajúcemu zasiela objednávku, potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné podmienky sa budú uplatňovať na predajné a predajné zmluvy uzavreté na webovej stránke elektronického obchodu v doméne www.ArtGallery-passage.com, ktorú riadi predajca, na základe ktorej predajca dodá tovar prezentovaný na príslušnej webovej stránke (ďalej len „predajná zmluva“) a pre všetky vzťahy medzi predávajúcim a Kupujúci, najmä pri ukončení zmluvy o predaji a dopyte po tovari.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej povinným potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím odstúpenia od zmluvy. obdobie.

Ak predávajúci bezodkladne poskytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 so. o ochrane práv spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo na základe zmluvy, ako aj o zmene a doplnení niektorých zákonov v novom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez vysvetlenia.

Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné zakúpiť na želanie kupujúceho, alebo v prípade, že už boli potvrdené náklady v súvislosti s nákup tovaru. Predávajúci má právo uplatniť si právo na náhradu škody v rámci hodnoty tovaru.

Podmienky zrušenia objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak objednávku nie je možné bez problémov potvrdiť (ak sa zákazník neozve alebo uvedie nesprávne údaje).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpno-predajnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Kúpna zmluva je uzavretá povinným akceptovaním ponuky kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim vo forme emailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu alebo vo forme predávajúcim vyplneného a odoslaného formulára. Kupujúcim na internetovej stránke predávajúceho alebo formou telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

Povinným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je potvrdenie telefonicky alebo emailom alebo potvrdenie prostredníctvom osobnej správy predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predbežnom prijatí objednávky kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“ . „.
Objednávka obsahuje údaje o názve a špecifikácii produktu, ktorého predaj je predmetom kúpno-predajnej zmluvy, údaje o cene produktu a/alebo iných služieb, údaje o lokalite. miesto dodania tovaru a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do miesta dodania tovaru dohodnuté kupujúcim alebo iné údaje. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
Predávajúci je povinný:

na základe objednávky potvrdenej predávajúcim dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo pripraviť na prepravu spôsobom potrebným pre jeho bezpečnosť,
zabezpečiť, aby dodaný tovar zodpovedal povinnostiam ustanoveným platnou legislatívou Slovenskej republiky,
odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom najneskôr písomne ​​alebo elektronicky všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady predpokladané aktuálnymi právnymi predpismi, formulár na odstúpenie od zmluvy. zmluva, doklad o kúpe tovaru.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
Kupujúci ako spotrebiteľ má právo písomne ​​odstúpiť od zmluvy do 14 dní (zákon č. 102/2014 Z. z.) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zmluva sa od začiatku ruší.

Spotrebiteľ vráti tovar predávajúcemu nepoškodený do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ:

prevezme zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splácania vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdí svojim podpisom prevzatie tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Spôsoby dodania tovaru

Tovar je možné doručiť nasledujúcim spôsobom:

Doručenie kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou zvyčajne do 3-7 dní po obdržaní objednávky. Cena a platba

Pri objednávke tovaru a doručení – cena dopravy + balné: v objednávkovom formulári.

Cena dodania tovaru je platná na území Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sú náklady na dopravu kalkulované individuálne.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú s ním v kúpnej zmluve v čase uzavretia kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna cena“) v súlade so zákonom č. 18/1996 so. o cenách v aktuálnom vydaní v tvare:

v hotovosti, priamo kuriérovi (prepravcovi),
bankovým prevodom na základe smeru faktúry.
Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bankovým prevodom, za deň platby sa považuje deň pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený na internetovej stránke.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote ustanovenej v kúpnej zmluve, najneskôr však v okamihu prevzatia tovaru.

V prípade, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenská Republika. Republika.

Ak kupujúci odmietne kúpno-predajnú zmluvu po odovzdaní tovaru tretej osobe na prepravu tovaru, predávajúci má právo uhradiť kupujúcemu náklady na objednanie a prepravu tovaru.

V prípade, že kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho úhradu nákladov vynaložených na objednanie tovaru. a dodanie nezaplateného tovaru.

Ceny za tovar uvedené na webovej stránke sú platné v čase objednania tovaru.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo pri platbe v hotovosti kuriérovi.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Nákupný doklad vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je zároveň daňovým dokladom.

Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení.

K cene tovaru sa pripočítavajú náklady na dopravu tovaru, ako je uvedené vyššie v tomto článku.

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

Ak sa predávajúci a kupujúci ako spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní odo dňa doručenia.

 

Množstvo, rozmery a ostatné údaje o vlastnostiach tovaru uvedené v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na adrese sú povinnými údajmi. Predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim uvedené v kúpnej zmluve, kupujúci tovar prevezme osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby a podpíše doklad o prevzatí tovaru. Tretia osoba oprávnená prevziať tovar uvedený v kúpno-predajnej zmluve je povinná odovzdať predávajúcemu, kuriérovi (dopravcovi) originál alebo kópiu kúpno-predajnej zmluvy, ako aj potvrdenie o zaplatení tovaru a doklad o zaplatení tovaru. písomné splnomocnenie. splnomocnenie poskytnuté kupujúcim. V prípade, že bude potrebné tovar znovu doručiť z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu sídla kupujúceho. adresu uvedenú v povinnej akceptácii objednávky a akceptovanú v čase fyzického prevzatia tovaru kupujúcim zodpovedajúcim spôsobom. jeho splnomocneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, čo kuriér (prepravca) vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci skontroluje zásielku, teda produkt, ako aj jeho obal ihneď po doručení. Ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, oznámi túto skutočnosť kuriérovi (prepravcovi) a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru.

V prípade doručenia poškodeného tovaru kupujúci kontaktuje predávajúceho s reklamáciou tovaru, prípadne ukončením zmluvy s predávajúcim.

Ak predávajúci nesplní zmluvu z dôvodu, že nemôže dodať objednaný tovar alebo poskytnúť službu, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. úhradou, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu preukázané náklady, ktoré vznikli pri objednaní tovaru. V prípade výmeny je predávajúci povinný dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

NABYTIE VLASTNÍCTVA K TOVARU A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Dodaním tovaru kupujúcemu prechádza nebezpečenstvo škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho. AUTORSKÉ PRÁVA
Autorské právo na tovar (t. j. diela chránené autorským právom) upravuje zákon č. 185/2015 So. Autorský zákon v platnom znení.

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA – GDPR OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA – GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov kupujúceho (záujemcu):

 

Od 25. mája 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „nariadenie“). V súvislosti s Objednávkou zo dňa 25.5.2018 18/2018 So. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“).X.1 IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

 

(a) Vaše osobné údaje (najmä meno a priezvisko/názov firmy; adresa bydliska vrátane PSČ/adresa sídla vrátane PSČ, identifikačné číslo, IČ DPH, telefónne číslo a emailová adresa) spracúva prevádzkovateľ (ďalej len ako „Spoločnosť“), ktorou je spoločnosť:

Art gallery maľby s.r.o. Spoločnosť Art international s.r.o.
Drozdí chodník 1048/3 Drozdí chodník 1048/3
94901, Nitra 94901, Nitra

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ICH UCHOVÁVANIE A POSKYTOVANIE

 

(a) Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uľahčenia predaja tovaru (t.j. autorských diel) a súvisiacich činností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov alebo na základe predzmluvných vzťahov v rámci úkonov, ktoré je potrebné vykonať. za účelom uzatvárania zmluvných vzťahov (kúpno-predajné zmluvy). S predajom tovaru (t.j. autorských diel) sú spojené aj zákonné povinnosti, ktoré musí spoločnosť splniť v zmysle zákona č. 102/2014 so. O ochrane práv spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 40/1964 So. Občiansky zákonník, zákon č. 22/2004 so. o elektronickom obchode ao zmene a doplnení zákona č. 128/2002 So. (v znení neskorších predpisov), zákon č. 18/1996 so. o cenách v znení zákona č. 185/2015 So. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a ďalšie príslušné zákony platné na území Slovenskej republiky.

(b) V prípade reklamácie vád produktu (t.j. diela chráneného autorským právom) budú Vaše osobné údaje spracované v súlade s pôvodným účelom spracovania (predaj tovaru) v súlade s Nariadením. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu 10 rokov a poskytované za účelom zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov so zmluvnými stranami, osobou vykonávajúcou opravu, najmä v prípade prejednania reklamácie a odstránenia prípadných vád. v produkte (t. j. autorskom diele). Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj sprostredkovateľovi.

 

(c) Ak nám na základe vášho súhlasu poskytnete svoje osobné údaje, môžeme vám v rámci našej činnosti zasielať informácie o novinkách. Vaše osobné údaje budú spracované do ukončenia činnosti spoločnosti alebo do odvolania súhlasu. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvaných osobných údajov až do jeho odvolania. Súhlas môžete odvolať písomne ​​na adrese spoločnosti:

Spoločnosť Art international s.r.o. Art gallery maľby s.r.o.
Drozdí chodník 1048/3
94901, Nitra
Slovensko
Drozdí chodník 1048/3
94901, Nitra
Slovensko artgallery.passage@gmail.com

Na základe plnenia zmluvných vzťahov a súvisiacich finančných transakcií spracúvame Vaše osobné údaje za účelom plnenia zákonných povinností súvisiacich s účtovníctvom. Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona č. 431/2002 So. o účtovníctve v znení zákona č. 222/2004 So. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 40/1964 So. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 286/1992 So. o dani z príjmov. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov a poskytujeme ich príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.
V súvislosti s realizovanými zmluvnými vzťahmi môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania osobných údajov, ak by bolo pre obhajobu právnych nárokov alebo výkon súdnej právomoci nevyhnutné spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov Účelom spracovania sú prípadné právne nároky, mimosúdne vyrovnanie, exekúcia, výkon právnych nárokov a súdne právomoci. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od skončenia konania a poskytneme ich účastníkom konania, audítorovi, exekútorovi alebo inej oprávnenej osobe na účely spracúvania.
Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať osobné údaje za účelom zlepšovania poskytovaných služieb, dokumentovania akýchkoľvek podnetov, návrhov, žiadostí alebo sťažností zainteresovaných strán, ich prešetrovania alebo uplatňovania/dokazovania zákonných práv Spoločnosti. nároky. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od skončenia prešetrovania a neposkytneme ich tretím osobám.
Pre zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností Spoločnosti vyplývajúcich z Nariadenia a Zákona pri vybavovaní žiadostí dotknutých fyzických osôb uplatňujúcich si svoje práva, bude Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel po dobu 5 rokov odo dňa spracovania. žiadosť. Vaše osobné údaje Vám poskytneme ako záujemcovi alebo organizácii, ktorá poskytuje podporu a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.
Spoločnosť nemá prístup k informáciám o platobných kartách, ako aj k informáciám o Vami zadaných prihlasovacích heslách alebo kódoch pri platbe za tovar.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnými zásadami prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú poskytnuté iba osobám povereným prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Zálohovanie vašich osobných údajov prebieha v súlade s pravidlami uchovávania prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú úplne vymazané zo zálohovacieho úložiska čo najskôr v súlade s pravidlami zálohovania. Osobné údaje uložené v záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečiť zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadení a Zákona.X.4 VAŠE PRÁVA

 

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo získať potvrdenie, či sú vaše osobné údaje spracúvané. Tam, kde sa spracúvajú vaše osobné údaje, máte právo na informácie podľa týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté vo forme písomného dokumentu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia. Ak ste požiadali o poskytnutie týchto informácií elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak je to technicky možné. Ak opakovane požadujete rovnaký objem osobných údajov, prevádzkovateľ vám môže účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Máte právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre spoločnosť je veľmi dôležité mať o vás spoľahlivé informácie. Ak teda zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje, sú nesprávne, nepresné alebo neúplné, informujte o tom spoločnosť a požiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu a pod.).
Ak Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie, ako je potrebné, alebo ich bezdôvodne spracúva, máte právo na ich vymazanie
Ak požadujete opravu svojich osobných údajov alebo namietate proti vymazaniu svojich osobných údajov, ak je ich spracúvanie nezákonné alebo ak Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na svoje účely, ale Vy ich môžete potrebovať na preukázanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak ste namietali spracúvanie Vašich osobných údajov z iných dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov do vyriešenia problému.
Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo spracúvať Vaše osobné údaje, alebo ak chcete, aby bolo automatizované rozhodovanie preskúmané, môžete namietať proti spracúvaniu. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracúvaní, len ak preukáže oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Spoločnosť však môže spracúvať vaše osobné údaje vždy, keď je to potrebné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
Máte právo získať a požadovať, aby Spoločnosť preniesla osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, inej tretej strane v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenos osobných údajov sa však vzťahuje len na osobné údaje, ktoré sme od vás získali na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných pravidiel.ODSTÚPENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 so. o ochrane práv spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ako aj o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednávkou tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Kupujúci je povinný odstúpiť od zmluvy písomnou formou. Pred odstúpením od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku týchto podmienok je kupujúci povinný uviesť totožnosť kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijatú platbu, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

Súčasne so zrušením kúpno-predajnej zmluvy je kupujúci povinný predložiť/zaslať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, vrátane originálu potvrdenia o zaplatení.

Ak kupujúci odmietne zmluvu a prevedie/odošle predávajúcemu tovar v nepoškodenom obale a tovar neporušený, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar. Tovar uvedený v povinnom akceptovaní objednávky v lehote 14 dní odo dňa doručenia, odstúpenia od kúpnej zmluvy a prevzatia tovaru predávajúcim bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade platného odstúpenia od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednávkou a dodaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom splní zmluvných podmienok. písomné doklady predávajúceho o nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednávkou tovaru.

Produkty, ktoré majú rovnaké alebo podobné vlastnosti ako tie, ktoré sú uvedené v ponuke produktov na internetovej stránke predávajúceho, sa považujú za plne vyhovujúce kvalitatívnym požiadavkám.

Za výdavky, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena telefonického hovoru, s ktorým kupujúci dal ponuku na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na webovú stránku predávajúceho, pričom kupujúci vyplnil a odoslal objednávkový formulár produktu na internetovej stránke alebo napísal a odoslal email s objednávkou produktu a nákladmi na doručenie produktu.DÔVERNOSŤ

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré mu budú poskytnuté v súvislosti s dodávkami od Predávajúceho a ktoré vzhľadom na okolnosti môže považovať za patentové obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré je povinný zachovať.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmien týchto všeobecných podmienok je splnená ich zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Ak má kúpno-predajná zmluva písomnú formu, akékoľvek jej zmeny musia byť vykonané písomne.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať prostredníctvom e-mailu.

Pre vzťahy neupravené týmito všeobecnými podmienkami platia príslušné ustanovenia týchto zákonov:

Zákon č. 102/2014 so. O ochrane práv spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v novom znení.
Zákon č. 22/2004 so. o elektronickom obchode ao zmene a doplnení zákona č. 128/2002 So. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 So. so zmenami,
Zákon č. 40/1964 So. Občiansky zákonník v novom vydaní).
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť pre kupujúceho uzatvorením kúpnej zmluvy.

Ak kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 so. a ak odmietne zmluvu uzavretú na diaľku, tak aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Predávajúci dodržiava etický kódex a spotrebiteľ ho môže preskúmať na základe žiadosti spotrebiteľa e-mailom.

Trvanie zmluvy – v záručnej dobe sú veci, ktoré je možné predať, podmienky pre odstúpenie od zmluvy uvedené vyššie.

Prípadné možnosti riešenia sporu je možné riešiť mimosúdnou cestou po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade, že medzi zmluvnými stranami nedôjde k vzájomnej dohode o mimosúdnom riešení sporu, ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo podať návrh na súd vo veci samej a na miestnej úrovni na území Slovenskej republiky. za účelom vyriešenia sporu.POKYNY NA UPLATŇOVANIE PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODMIETNUTIE ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom.

Na tento účel môžete použiť formulár na kontrolu modelu

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a odošlite tento formulár iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu …………..

– Týmto vyhlasujem/vyhlasujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento produkt, názov, veľkosť a číslo objednávky: …………..

– Dátum objednávky/dátum prijatia* …………

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………………

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………….

 

– podpis spotrebiteľa ………….

 

– Dátum …………..

 

*Nehodiace sa prečiarknite.Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy zostane v platnosti, ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy upozorníte na uplatnenie svojho práva na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.

Toto sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si zvolíte iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Budú vyplatené rovnakým spôsobom, akým ste platili predtým, bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar vám bude uvoľnená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Tovar nám zašlite späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota je platná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Za akékoľvek zníženie hodnoty produktu v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu, nesiete výhradnú zodpovednosť. Údaje uvedené v týchto pokynoch sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a je možné ich meniť len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr súčasne s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvalom nosiči. Potvrdenie obsahuje: všetky údaje uvedené v § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 sobota. , ak predávajúci tieto informácie neposkytol spotrebiteľovi na trvalom nosiči pred uzavretím zmluvy na diaľku.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 sobota. od predávajúceho v listinnej podobe alebo vo forme záznamu na inom trvanlivom nosiči; Ak bola zmluva uzatvorená ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy postačuje každé jasne formulované vyhlásenie spotrebiteľa o jeho vôli odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 sobota.

Za preukázanie uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zodpovedá spotrebiteľ.Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. , vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, ako aj iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákon č. 102/2014 so.
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, pokiaľ nie je spotrebiteľovi v súvislosti s tým účtovaný ďalší poplatok.
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ jednoznačne zvolil iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší bežný spôsob dopravy ponúkaný predávajúcim. Dodatočné poplatky sa vzťahujú na rozdiel medzi nákladmi na dopravu, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dopravy ponúkaný predávajúcim.
Ak bol tovar na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v čase uzavretia zmluvy doručený spotrebiteľovi domov a vzhľadom na jeho povahu nie je možné zaslať tovar späť predávajúcemu poštou , je predávajúci povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz tovaru včas podľa odseku 1.
V prípade odstúpenia od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby v súlade s odsekom 1, kým mu nie je doručený tovar alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar má bol zaslaný späť predávajúcemu.Povinnosti a práva spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy:

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho previesť predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci ponúkne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak je tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Spotrebiteľ má právo odmietnuť vrátiť predávajúcemu tovar, ktorý kúpil na základe zmluvy uzavretej pri obchodnej akcii alebo v súvislosti s ňou, a to až do vrátenia zaplatenej ceny alebo preddavku za tovar spotrebiteľovi. .
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak sa predávajúci zaviazal ich znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 so.
Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ku ktorému dôjde v dôsledku takého zaobchádzania s produktom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v súlade s § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 so.